Słownik logopedyczny

AFAZJA – częściowa lub całkowita utrata kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz sprawności artykulacyjnej na skutek uszkodzenia mózgu

AFAZJA DZIECIĘCA - zaburzenia rozwoju mowy (mówienie, rozumienie) spowodowane uszkodzeniem struktury kory mózgowej w lewej półkuli mózgu

ALALIA – zaburzeni rozwoju mowy wynikające z uszkodzenia struktur mózgowych, które nastąpiło jeszcze przed rozwojem mowy dziecka

AUTYZM – całościowe zaburzenie rozwojowe, spowodowane zaburzeniami funkcjonowania mózgu, charakteryzujące się występowaniem nieprawidłowości w zakresie trzech sfer funkcjonowania: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania

BIBLIOTERAPIA – działanie terapeutyczne, opierające się na stosowaniu materiałów czytelniczych (m.in. książek), rozumianych jako środek wspierający proces terapeutyczny

DYSLEKSJA – specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, spowodowane zaburzeniami funkcji poznawczych (percepcja wzrokowa i fonologiczna)

DYZARTRIA – zespół zaburzeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, spowodowanych uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających aparat mowy

EMISJA GŁOSU – proces wydobywania głosu i wysyłania go

GAWORZENIE – odruchowe zachowanie językowe dziecka, polegające na wypowiadaniu przez nie pierwszych sylab, głównie w stanach zadowolenia; pojawiające się ok. 5-7 miesiąca życia

GESTY ARTYKULACYJNE (GA; wizualizacje głosek) – ruchy jednej dłoni, towarzyszące wypowiadanym samogłoskom i spółgłoskom

GIEŁKOT – „mowa bezładna”, centralne zaburzenie mowy, charakteryzujące się nieświadomością, małym zakresem uwagi, szybkim tempem mówienia, licznymi powtórzeniami, kontaminacjami wyrazowymi

LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA – dyscyplina logopedyczna, zajmująca się głosem i mową (potoczną, publicystyczną, artystyczną) na wyższym poziomie ich udoskonalania,

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA (AAC) – wszelkie sposoby porozumiewania się pozawerbalnego, które zastępują lub wspierają komunikację za pomocą mowy artykułowanej

MASAŻ LOGOPEDYCZNY – masaż usprawniający mięśnie aparatu pokarmowo-artykulacyjnego, tzn. twarzy oraz wnętrza jamy ustnej

MASAŻ SHANTALA – masaż niemowląt, dzieci starszych i osób dorosłych, wykonywany na całym ciele w celu złagodzenia napięcia mięśniowego, wyciszenia, uspokojenia, zrelaksowania

METODA WERBO-TONALNA – metoda terapeutyczna wykorzystująca relacje między ruchem i mową, oddziałująca na rozwój motoryczny dziecka, zmysł równowagi, a przez to usprawniająca słuch i wpływająca pozytywnie na rozwój komunikacji językowej dziecka

MOWA NIEPŁYNNA (jąkanie) – zaburzenie melodii, tempa i rytmu mówienia, objawiające się m.in. powtarzaniem, przeciąganiem głosek, blokami mowy (zacinanie), kłopotami z oddechem i wytwarzaniem głosu

PROSTY OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY (alalia prolongata) – późny start mowy u dziecka, ograniczony słownik czynny i bierny, zaburzenia artykulacyjne

SPECYFICZNE ZABURZENIA JĘZYKOWE (SLI) – zaburzenia w rozwoju języka (niezgodnie z normą) wywołane pozamedycznymi, nierozpoznanymi przyczynami

TERAPIA BEHAWIORALNA – ukierunkowana na eliminowanie zachowań trudnych (niepożądanych) występujących u dziecka oraz przyswajanie/kształtowanie nowych, z wykorzystaniem bodźców wzmacniających dla zachowań pożądanych

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) – ukierunkowana na poprawę procesów mózgowych, dotyczących odbierania, przetwarzania i organizacji informacji płynących ze wszystkich zmysłów ciała (zmysłu wzroku, słuchu, smaku, węchu, czucia powierzchniowego, czucia głębokiego, równowagi), będących podstawą dla bardziej złożonych umiejętności

TERAPIA RĘKI – usprawnianie małej motoryki (precyzyjnych ruchów dłoni i palców), a przy tym ćwiczenie koncentracji uwagi, dostosowane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu rozwoju dziecka

WADA WYMOWY – dotyczy tylko wadliwie (niezgodnie z normą) realizowanych głosek

ZABURZENIE MOWY – obejmuje wszystkie patologiczne zaburzenia wymowy i językowe

logopedia krosno Copyright © 2013
Justyna Zajdel-Rapa
"Na językach" Nowoczesna Logopedia
Wszelkie prawa zastrzeżone
tel. 729 214 028